Dynamisch ornament Dynamisch ornament

VoetbalTV

Gebruiksvoorwaarden VoetbalTV


VoetbalTV is een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna: "KNVB") en Talpa Holding N.V. (hierna "Talpa"). De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor alle websites, apps en/of accounts van VoetbalTV. De websites, apps en accounts zijn eigendom van VoetbalTV. Vragen over deze voorwaarden kun je stellen via privacy@voetbaltv.nl.


1. Toepasselijkheid
1.1 Door de websites te bezoeken, de apps en/of accounts te gebruiken, aanvaard je (nadat je toestemming hebt gegeven) dat je gegevens worden gebruikt door en uitgewisseld tussen VoetbalTV, KNVB en Talpa. Op deze verwerking van persoonsgegevens zijn het Privacy- en Cookie Policy van VoetbalTV, KNVB en Talpa van toepassing.

1.2 Indien de websites, apps en accounts gebruik maken van diensten van derden, kunnen tevens algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van de betreffende derden van toepassing zijn. VoetbalTV is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden en verwijst hiervoor naar de voorwaarden en verklaringen die deze partijen op hun eigen websites of apps daarover geven. Let op dat deze voorwaarden en verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. VoetbalTV heeft daarop geen invloed.

1.3 Indien je op de websites, via de apps en/of accounts persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, is het Privacy- en Cookie Policy van VoetbalTV, KNVB en Talpa van toepassing. Wij raden je aan het Privacy- en Cookie Policy van VoetbalTV, KNVB en Talpa goed te lezen voordat je deze gegevens aan ons verstrekt. Als via een website, app en/of account kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid van voorwaarden, de afzonderlijke Privacy- en Cookie Policy van VoetbalTV, KNVB en Talpa prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden.

1.4 VoetbalTV kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw bezoek aan de websites, jouw gebruik van de apps en/of accounts zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze voorwaarden regelmatig te controleren.


2. Gebruik van de websites, apps en/of accounts

2.1 Op de websites, apps en/of accounts van VoetbalTV kun je informatie vinden over de producten en diensten van VoetbalTV. Ook kun je je via sommige websites, apps en/of accounts registreren.

2.2 Indien jij je via één van de websites, apps en/of accounts registreert, bescherm dan jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen. Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Zorg er steeds voor dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten via privacy@voetbaltv.nl zodat wij jouw account kunnen blokkeren. VoetbalTV behoudt zich het recht voor om je account op ieder moment te deactiveren.

2.3 Indien je via de websites, apps en/of accounts op enigerlei wijze informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aanlevert (hierna: "Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeer je dat jouw Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en wordt VoetbalTV door jou gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het aanleveren van een Bijdrage.

2.4 Door het insturen, aanleveren of uploaden van jouw Bijdrage, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij jou berusten - overgedragen aan VoetbalTV zonder dat VoetbalTV jou daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal jij daartoe op eerste verzoek van VoetbalTV alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op jouw Bijdrage niet mogelijk is, verstrek je hierbij aan VoetbalTV een niet herroepbare, kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor elk gebruik van de Bijdrage in alle huidige en toekomstige media. Je doet hierbij tegenover VoetbalTV afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van jouw Bijdrage, is VoetbalTV bevoegd de Bijdrage wereldwijd, eeuwigdurend, onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via social media en websites. In het geval dat jouw Bijdrage een derde herkenbaar in beeld en/of geschrift weergeeft garandeer je ons dat je tevens de toestemming van deze derde hebt verworven en vrijwaar je ons tegen aanspraken dienaangaande.

2.5 Het is voor VoetbalTV niet mogelijk om de Bijdrage vooraf te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor de Bijdrage op elk moment in te korten, te wijzigen en/of te verwijderen.


3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) websites, apps en/of accounts, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij VoetbalTV en/of haar licentiegevers. Zonder toestemming van VoetbalTV is het niet toegestaan om (delen van) de websites, apps en/of accounts te kopiëren of de merken van VoetbalTV te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan de websites, apps en/of accounts te framen (opnemen in een andere website).

3.2 Indien je gebruik maakt van de websites, apps en/of accounts zal je de naam en reputatie van VoetbalTV te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat jouw gebruik van de websites, apps en/of accounts op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van VoetbalTV.


4. Aansprakelijkheid
4.1 De websites, apps en/of accounts zijn met de grootste zorg samengesteld. VoetbalTV kan echter niet garanderen dat de websites, apps en/of accounts altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn of zullen werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. VoetbalTV behoudt zich het recht voor de websites, apps en/of accounts (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten uit kan ontlenen en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade.

4.2 VoetbalTV is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die jij en/of derden via de websites, apps en/of accounts plaatsen of verschaffen. VoetbalTV behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de websites, apps en/of accounts worden geplaatst.

4.3 VoetbalTV, noch enige van haar directeuren, werknemers, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers, is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de websites, apps en/of accounts of andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.

4.4 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van VoetbalTV.

4.5 Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, wordt VoetbalTV door jou gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van jouw gebruik van de websites, apps en/of accounts, het door jou niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens VoetbalTV, een andere gebruiker van de websites, apps en/of accounts dan wel een derde. Hiervoor dien je aan VoetbalTV alle schade en kosten te vergoeden die VoetbalTV als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.


5. Overdracht
5.1 VoetbalTV heeft het recht de websites, apps en/of accounts (gedeeltelijk) over te dragen aan een VoetbalTV gelieerde onderneming. Ook heeft VoetbalTV het recht de websites, apps en/of accounts (gedeeltelijk) over te dragen aan een niet aan VoetbalTV gelieerde onderneming. In alle gevallen behoudt VoetbalTV het recht een eigen kopie van de websites, apps en/of accounts te behouden en te gebruiken. In geval van een (gedeeltelijke) overdracht aan een niet aan VoetbalTV gelieerde onderneming, zal hiervan via de website, app en/of account melding worden gemaakt.


6. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting
6.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.2 De voorwaarden doen geen afbreuk aan jouw dwingendrechtelijke rechten als consument.

6.3 Eventuele geschillen over deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

6.4 Mocht een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden door een daartoe bevoegde rechter nietig worden bevonden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.


7. Wijzigingen

De laatste wijziging was op 31 januari 2018. De belangrijkste wijzigingen per versie: 31 januari 2018: Eerste versie van de Gebruiksvoorwaarden VoetbalTV.